Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych przez stronę www.equinenutriplan.com  Towarów na podstawie wyborów Kupującego;

5. Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej www.equinenutriplan.com  (zakładki w języku polskim) za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i opłacać realizację Zamówień wraz z dostawą;

7. Towar – produkty przeznaczone do sprzedaży zaprezentowane na stronie www.equinenutriplan.com ;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Equine NutriPlan Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawach a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej www.equinenutriplan.com ;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów / sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.equinenutriplan.com 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Strona internetowa www.eauinenutriplan.com oferujaca możliwość realizacji transakcji zakupu /sprzedaży produktów opisanych na stronie prowadzona jest przez Equine NutriPlan Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawach, ul. Parzew 1 A, 99-423 Bielawy, REGON: 36903809, NIP: 8341887391, KRS: 0000710802. 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach realizacji transakcji zakupu /sprzedaży za pośrednictwem strony www.equinenutriplan.com ,  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach wykorzystania funkcjonalności strony www.equinenutriplan.com oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony www.equinenutriplan.com .

2.5. W celu skorzystania z strony internetowej www.equinenutriplan.com oraz jej funkcjonalnosci Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Equin Nutriplan Sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony www.equinenutriplan.com do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych www.equinenutriplan.com , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.

2.9. Equine NutriPlan Sp. z o.o. będąca właścicielem strony www.equinenutriplan.com może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów jak i ich cenę. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

2.10. Produkty oferowane przez Equine NutriPlan Sp. z o.o., także za pośrednictwem www.equinenutriplan.com ,spełniają wymagania prawa polskiego. Equine NutriPlan Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. w przypadku, gdy sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

III. Zasady korzystania ze strony www.equinenutriplan.com w celu realizacji transakcji zakupu/sprzedaży produktów.

3.1. Warunkiem realizacji transakcji zakupu /sprzedaży za pośrednictwem strony www.equinenutriplan.com  jest rejestracja w ramach strony.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

3.4. Equine NutriPaln Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze strony www.equinenutriplan.com  jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów strony ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w na stronie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

c. dopuści się innych zachowań, które pozostają w sprzeczności lub naruszają przepisy prawa lub zasady korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię spółki Equine NutriPlan Sp. z o.o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Equine NutriPlan Sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z funkcjonalnościami strony www.equinenutriplan.com  Equine NutriPlan Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa. 

b. korzystania ze strony www.equinenutriplan.com  w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń zakłócających normalne funkcjonowanie strony,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony www.equinenutriplan.com  niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze strony www.equinenutriplan.com  w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Equine NutriPlan Sp. z o.o. 

e. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony www.equinenutriplan.com  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze strony www.equinenutriplan.com  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Dla bezpieczeństwa  Klienta, który  zarejestrował się za pośrednictwem strony www.equinenutriplan.com Klient nie powinien przekazywać danych rejestracyjnych osobom trzecim. Equine NutriPlan Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje dane rejestracyjne lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się swoimi danymi w ramach korzystania ze strony www.equinenutriplan.com .

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony www.equinenutriplan.com  należy wejść na stronę internetową www.equinenutriplan.com i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

4.3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego Towaru. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu Zamówienia

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy 

c. wybranej metody płatności

d. wybranego sposobu dostawy

4.6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Equine NutriPlan Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów jego Zamówienia. 

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 4.8.

4.10. Equine NutriPlan Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa.

5.1. Standardowa dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Klient ponosi odpowiedzialność za niemożność zrealizowania dostawy jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu odbioru przesyłki lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta.

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 20 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.6. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.

5.7. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia paczki lub ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: office.enp@onet.pl  (protokół reklamacji jest dostępny u kuriera).

5.8 W przypadku złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze (pobranie) oraz nieodebrania takiej przesyłki przez Kupującego, Equine NutriPlan Sp. z o.o. ma prawo odmówić zrealizowania kolejnego zamówienia od tego Kupującego przy takiej opcji płatności. Wysyłka takiego zamówienia będzie możliwa tylko i wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe Equine NutriPlan Sp. z o.o. lub dokonaniu płatności  za pośrednictwem opcji KUP TERAZ.

VI. Ceny i metody płatności.

6.1. Ceny Towarów na stronie www.equinenutriplan.com podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych za pośrednictwem strony www.equinenutriplan.com .

6.2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy kupna / sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia Zamówienia przez Kupującego.

6.3. Equine Nutriplan Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian cen towarów na stronie www.equinenutriplan.com . Zmiany cen będą obowiązywały dla realizacji zamówień dokonanych po momencie zmiany ceny. 

6.4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem tzw. szybkich przelewów internetowych.

6.5 Szczegóły płatności i dostawy zamówień dostępne są w zakładce „Dostawa i pŁatność” na stronie www.equinenutriplan.com 

6.6 W przypadku powstania kosztów dodatkowych związanych z realizacją którejkolwiek formy płatności opisanych w p. 6.4 (koszty transakcyjne związane z obsługą przelewu itp.) koszty te są kosztem ponoszonym przez Klienta i nie podlegają zwrotowi. 

6.5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Equine NutriPlan Sp. z o.o.  e-mail z przypomnieniem o konieczności dokonania zapłaty za zamówienie. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.

6.6. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN).

6.7. Equine NutriPlan Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem strony www.equinenutriplan.com także przy przyszłych Zamówieniach.

6.8. Dostarczony do Klienta Towar do momentu rozliczenia całkowietj zapłaty za realizację zamówienia pozostaje wyłączną pozostaje własnością Equine NutriPlan Sp. z o.o. 

VII. Prawo odstąpienia od Umowy.

7.1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Equine NutriPlan Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez wysłanie drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres office.enp@onet.pl).

7.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ((formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

– Adresat:  

Equine NutriPlan Sp. z o.o

ul. Parzew 1A 

00-923 BIELAWY

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy: (uszczegółowione zamówienie lub część zamówienia)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

7.5. Dla zachowania ważności terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać powyższą informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.6. Zwrócony Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów użytkowania, musi się także znajdować w oryginalnym nie otwartym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Equine NutriPlan Sp. z o.o. jest niedozwolone z uwagi na powstałe ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

7.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Equine NutriPlan Sp. z o.o. zwraca wszystkie otrzymane płatności za zwrócone towary bez kosztu dostarczenia Towarów do Zamawiajacego nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym EquineNutriPlan Sp. z o.o. została poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy i otrzymania zwrotu towaru.

7.9. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.

8.1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

8.2. Equine NutriPlan Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres office.enp@onet.pl . Equine NutriPlan Sp. z o.o.  zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy złożona reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.4. Equine NutriPlan Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów oraz nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary i nie świadczy usług posprzedażowych.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1. Equine NutriPlan Sp. z o.o.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.equinenutriplan.com  w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości technicznych Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Equine NutriPlan Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony www.equinenutriplan.com .

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony www.equinenutriplan.com  Klient może zgłaszać mailowo lub telefonicznie zgodnie z zapisami w zakładce Kontakt na stronie internetowej..

9.4. W zgłoszeniu nieprawidłowosci Klient proszony jest o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i adresu internetowego, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony www.equinenutriplan.com .

9.5. Equine NutriPlan Sp. z o.o. zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdego tego typu zgłoszenia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy zgłoszenie to zostanie rozpatrzone a nieprawidłowość zwiazana z funkcjonowaniem strony usunięta.

 X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów za pośrednictwem strony www.equinenutriplan.com jest Equine NutriPlan Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawach. 

10.2. Equine NutriPlan Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Equine NutriPlan Sp. z o.o. w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe.

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Equine NutriPlan Sp. z o.o.  a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Equine NutriPlan Sp. z o.o.  a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod właściwy sąd dla siedziby Equine NutriPlan Sp. z o.o. 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Znak towarowy Equine NutriPlan oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.equinenutriplan.com są i pozostaną wyłączną własnością Equine NutriPlan Sp. z o.o. lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Equine NutriPlan Sp. z o.o. lub danego właściciela praw własności intelektualnej.